Sunday, February 10, 2013

Latihan Syair

Latihan kesusasteraan melayu...sila siapkan sebelum sek dibuka minggu depan.

Latihan Puisi Tradisional : Syair

1. Syair Si Burung Nuri Satu

Di Gunung Puteri akan tempatnya,
Dari udara konon asal mulanya,
Terlalu harun akan baunya,
Tiada menyamai pada zamannya.

Elok manis indah rupanya,
Terlalu halus barang katanya,
Sangatlah bijak akan akalnya,
Dalam istana sukar bandingnya.

a) Nyatakan dua unsur bunyi berserta contoh berdasarkan petikan syair di atas. (4 markah)

2. Syair Si Burung Nuri Dua

Serta Nuri mendengar begitu,
Mukanya manis lakunya tentu,
Di dalam hatinya menjadi satu,
Di mana gerangan mudah yang tentu.

Lalu beradu Nuri bangsawan,
Ditunggui pulak dengan Si Bayan,
Tiadalah sedap tidur dan makan,
Badan terhandar dalam halaman.

a) Berikan maksud anafora dan berikan satu contoh berdasarkan petikan di atas. (2 markah)
b) Nyatakan dua gambaran watak Nuri. (2 markah)

3. Syair Si Burung Nuri Tiga

Lalu bersyair Si Bunga Cina,
Janganlah kita dapat bencana,
Ayuh cempaka yang bijaksana,
Fikirlah juga dengan sempurna.

a) Jelaskan satu pengajaran yang terdapat dalam puisi di atas. (2 markah)
b) Nyatakan dua ciri puisi di atas. (2 markah)

4. Syair Si Burung Nuri Empat

Setelah sudah berkata-kata,
Lalu terbanglah Nuri Gempita,
Demi bertemu Si Burung Dewata,
Berjabat tangan duduk beserta.

Burung Dewata yang bijaksana,
Ia bertanya dengan sempurna,
Tuanku datanglah dari mana,
Apakah maksud muda teruna.

i. Apakah jenis puisi di atas? (1 m)
ii. Berikan TIGA alasan mengapa anda berkata demikian. (3 m)

5. Syair Pentingnya Menjaga Hubungan Keluarga dan Persahabatan

Keluasan panjang sinar dan silam,
Keadaan bertambah zahir tak kelam,
Fakir dan syukur hati di dalam,
Ke hadrat al-A’la Khaliq al-Alam.

Mudah-mudahan bertambah masih,
Akal dan ilmu bicara yang bersih,
Mukim berikat dengan kasih,
Tiada mardhan cerai berselisih.

i. Apakah DUA nilai yang terdapat dalam syair di atas? (2m)
ii. Berikan SATU gaya bahasa yang terdapat dalam syair tersebut beserta contohnya sekali. (2 m)

Wednesday, August 1, 2012

cerpen dan ciri-cirnya

Pengertian CERPEN dan ciri-cirinya
Cerita pendek atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan short story, merupakan satu karya sastra yang sering kita jumpai di berbagai media massa. Namun demikian apa sebenarnya dan bagaimana ciri-ciri cerita pendek itu, banyak yang masih memahaminya.

Cerita pendek apabila diuraikan menurut kata yang membentuknya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut : cerita artinya tuturan yang membentang bagaimana terjadinya suatu hal, sedangkan pendek berarti kisah pendek (kurang dari 10.000 kata) yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam situasi atau suatu ketika ( 1988 : 165 ).

Menurut Susanto dalam Tarigan (1984 : 176), cerita pendek adalah cerita yang panjangnya sekitar 5000 kata atau kira-kira 17 halaman kuarto spasi rangkap yang terpusat dan lengkap pada dirinya sendiri.

Sementara itu, Sumardjo dan Saini (1997 : 37) mengatakan bahwa cerita pendek adalah cerita atau parasi (bukan analisis argumentatif) yang fiktif (tidak benar-benar terjadi tetapi dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, serta relatif pendek).
Dari beberapa pendapat di atas penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan cerita pendek adalah karangan nasihat yang bersifat fiktif yang menceritakan suatu peristiwa dalam kehidupan pelakunya relatif singkat tetapi padat.

Ciri-ciri Cerita Pendek

Di atas penulis kemukakan bahwa masih banyak orang belum mengetahui ciri-ciri sebuah cerita pendek. Mengenai hal tersebut, di bawah ini penulis kemukakan ciri-ciri cerita pendek menurut pendapat Sumarjo dan Saini (1997 : 36) sebagai berikut.
Ceritanya pendek ;

* Bersifat rekaan (fiction) ;
* Bersifat naratif ; dan
* Memiliki kesan tunggal.

Pendapat lain mengenai ciri-ciri cerita pendek di kemukakan pula oleh Lubis dalam Tarigan (1985 : 177) sebagai berikut.

* Cerita Pendek harus mengandung interprestasi pengarang tentang konsepsinya mengenai kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
* Dalam sebuah cerita pendek sebuah insiden yang terutama menguasai jalan cerita.
* Cerita pendek harus mempunyai seorang yang menjadi pelaku atau tokoh utama.
* Cerita pendek harus satu efek atau kesan yang menarik.

Menurut Morris dalam Tarigan (1985 : 177), ciri-ciri cerita pendek adalah sebagai berikut.

* Ciri-ciri utama cerita pendek adalah singkat, padu, dan intensif (brevity, unity, and intensity).
* Unsur-unsur cerita pendek adalah adegan, toko, dan gerak (scena, character, and action).
* Bahasa cerita pendek harus tajam, sugestif, dan menarik perhatian (incicive, suggestive, and alert).

sumber :http://unsilster.com/2011/01/pengertian-cerpen-dan-ciri-ciri-cerita-pendek

Tuesday, February 14, 2012

DRAMA MUZIKAL KAMPUNG BARU

TEKNIK PENCERITAAN

1. Babakan
Pengarang dalam drama ini telah mempersembahkan perjalanan drama ini dalam bentuk babak. terdapat tujuh babak
dalam drama Muzikal Kampung Baru.

2. Dialog
Secara keseluruhan, teknik berdialog digunakan sebagai interaksi antara watak. Ini dapat dilihat pada contoh dialog
antara watak-watak berkisarkan cadangan Gulam Russel yang ingin memajukan Kampung Baru. Contohnya:
GULAM RUSSEL : Bang! (Bersalaman dengan CIK PA) Kami ada cadangan pelan Pembangunan Kampung Baru tengah siapkan project brief.Adik saya yang ambil gambar,macam-macam gambarlah,ada yang elok, ada
yang
tak elok!
CIK PA : Apa salahnya ambil gambar? (Halaman 163 )

3. Prolog
Prolog merupakan gimik pembukaan sesebuah penceritaan drama. Contohnya:
Drama ini dimulai dengan lagu Kampung Baru Baru.

4.
Epilog
Epilog merupakan gimik penutupan bagi sesebuah persembahan drama. contohnya:
Drama ini diakhiri dengan lagu Kampung Baru Baru

5.
Kejutan
Sebagai usaha untuk menggerakkan plot dalam drama, unsur kejutan telah digunakan oleh pengarang drama ini.

6. Konflik
Pertikaian antara golongan muda dengan golongan tua sering dipaparkan dalam drama ini.

7. Imbas Muka
Harapan pengarang drama terhadap perubahan Kampung Baru disampaikan dengan menggunakan teknik imbas muka.

Gaya Bahasa
1. Pemilihan diksi
Bahasa yang ringkas,padat dan ekonomis. Penggunaan kata harian yang mudah difahami.

2. Penggunaan Bahasa Inggeris
Dalam drama ini juga terdapat banyak penggunaan kosa kata dalam bahasa Inggeris

3. Penggunaan bahasa Indonesia
Pengarang juga tidak terkecuali daripada menggunakan gaya bahasa Indonesia dalam drama ini.

4. Ayat perintah
Ayat perintah yang digunakan dalam drama ini dapat dilihat pada contoh yang berikut"
JALAD : Elok kamu serahkan pitanya pada kami! (Halaman 162)

5. Anafora
Pengulangan kata yang bertujuan untuk memberikan penegasan terhadap sesuatu dapat dilihat pada contoh berikut:
GULAM RUSSEL : Tak maju kalau minda tertutup
GENG 60-AN : Tak maju kalau minda tertutup.
GULAM RUSSEL : Tak ke mana kita kalau hanya jadi pak turut.
GENG 60-AN : Tak ke mana kita kalau hanya jadi pak turut.
(halaman 199-200)

6. Ayat tanya
Berikut ialah contoh petikan drama yang mengandungi ayat tanya iaitu:
NESAN : Ni kumpulan hak asasi mana pulak ni? Rumah buruk di mana ni? (Halaman 161)

7. Imejan
Unsur gaya bahasa yang memberikan perlambangan terhadap sesuatu turut dimuatkan oleh pengarang dalam drama
ini. Contohnya perkataan hantu yang digunakan dalam petikan berikut membawa makna seseorang penjahat atau
penjenayah
MAK RENONG : Itu kita panggil hantu! Kita memang kaya hantu, hantu kubur, hantu jerangkung, hantu raya,
hantu kaya! Hantu tu sentiasa ada depan kita, tak payah tunggu malam,tunggu gelap! Siang hari buta pun ada
hantu! (Halaman 201)

8. Simile
Unsur simile yang menggunakan perkataan seperti, bagai, laksana dan umpama dalam drama ini boleh dilihat dalam
contoh yang berikut"
MAK RENONG : ...Mak Nong harap orang muda-muda macam kamulah buat pembaharuan! (Halaman 175)

9. Sinkope
Penyingkatan perkataan dalam dialog digunakan oleh pengarang.

10.Inversi
Unsur gaya bahasa berbentuk inversi yang diteliti dalam drama ini seperti dalam contoh berikut:
TULUS : Waris yang mengaku waris tetapi tidak dapat memberi sebarang bukti, jangan dilayan! (Halaman 212)


DRAMA MUZIKAL KAMPUNG BARU

LATAR
Latar Tempat
Latar tempat ialah tempat berlakunya sesuatu peristiwa . Antara latar tempat dalam drama Muzikal Kampung Baru ialah :

1. Kampung Baru :
 • Rosemera telah menunjukkan keadaan Kampungb Baru yang mundur dan tidak membangun walaupun berada ditengah-tengah bandar raya Kuala Lumpur .
2. Luar kediaman Raja Molek :
 • Jalad dan Nesan menyanyi dalam rentak boria .
3. Warung Yam Maryam :
 • Temoat dimana Mak Renong memarahi Jalad dan diperhatikan oleh Yam Maryam , Pak Gito dan Sulastri .
4. Rumah Raja Molek :
 • Jalad telah membawa Tulus , Joshua Ong , Ratnasari , dan Rosemera yang akan membincangkan mengenai rancangan terhadap Kampungb Baru .
5. Halaman rumah Gulam Russel :
 • Tempat yang dijadikan Ibu pejabat Perbadanan Kampung Baru yang yang telah didatangi Haji Pahlawan disambut oleh Gulam Russel , Ratnasari , Tulus , Joshua Ong dan Nathan .
6. Ruang tamu rumah warisan Gulam Russel :
 • Gulam Russel dan kawn-kawannya membuat lagi satu persembahan multimedia , lengkap dengan lakaran dan gambar-gambar yang terpancar pada skrin pentas .
Latar Masa
Latar masa ialah merujuk kepada saat , ketika waktu , zaman musim atau era bila sesuatu itu berlaku .
 • Berlaku pada tahun 2007 .
Latar Masyarakat

1. Masyarakat yang berpendidikan ,
 • Golongan berpendidikan ini terdiri daripada watak Gulam Russel , Ratnasari , Tulus , Joshua Ong , dan Nathan
2. Masyarakat yang mementingkan diri sendiri ,
 • Terdapat segelintir masyarakat penduduk Kampung Baru yang berdarah campuran contohnya Gulam Russel mempunyai darah campuran Pakistan dan Inggeris .
3. Masyarakat yang memahami adat resam dan budaya orang lain ,
 • Contohnya Joshua Ong amat memahami dan berpengetahuan mengenai adat resam orang Melayu walaupun berketurunan Cina . Namun begitu adat resam orang Melayu sebati dalam hidupnya .
GAYA BAHASA
1. Simile
 • Perbandingan atau persamaan dengan menggunakan kata : ''seperti '',''laksana'',''bagai'',''umpama'',''macam''.
 • Contohnya :
 • Jalad: bukan nak cakap besarlah ! Semua tu kami yang tolong . Kedai nasi lemak world class Kak Yan ni pun tak akan hidup kalau kami tak bekalkan pekerja-pekerja luar macam Pak Cik Gito dan Sulastri !
2. Personifikasi
 • Contohnya :
 • Kamera tak pernah berbohong
3. Hiperbola
 • Contohnya :
 • Mak Renong : Nak sihat , nak senag saja . Makan minum jangan berlebihan , jangan makan makanan sejuk walaupun dipanaskan semula , makan banyak buah dan ulam , minum air suam , bukan air setan , tubuh badan mesti sihat .
4. Inversi
 • Pemalikan kata-kata atau frasa yang berbeza daripada susunan lazim
 • Contohnya :
 • Nesan : baik-baik cakap Pak Aji , dan jangan menghina nama saya !
5. Sarkasme
 • gaya bahasa sindiran yang terlalu kuat menyakitkan hati pendengar atau yang kena sindir kerana adnya unsur cemuhan dan celaan .
 • Contohnya :
 • Haji Pahlawan : Nesan ! Namanya Nesan ! Macam tak percayakan ? Nesan biasanya kaku dan tegak di tanah kubur ! Tapi Nesan ini melalak dan bergerak di serata Kampung Baru mencari mangsa ! .
6. Sinkof
 • Contohnya :
 • Gulam Russel : saya bukan nak serahkan kampung ni pada orang lain ! Saya cuma nak majukan kampung ni . Tetapi sebelum tu , saya ada satu pengumuman : nama Kampung Baru akan bertukar menjadi Kampung Buruk ! Sebabnya dah tak ada yang baru di sini , semuanya buruk , lapuk , busuk , berhabuk , berkarat , berkulat , berkulat berulat !
7. Diksi
 • Kata-kata yang tepat digunakan pada tempat atau situasi yang sesuai . Pemilihan diksi yang tepat akan dapat memberi makna yang tepat dan berkesan untuk menyampaikan mesej pengarang dalam karyanya . Istilah-istilah bahasa inggeris banyak digunakan dalam drama ini .
 • Contonhnya :
 • Ratnasari : excuse me ! Suami saya Gulam Russel dan kawan baiknya sejak kecil ni , Tudis namanya ialah anak kelahiran Kampung Bru ! Saya tahu mereka berdua ni lebih pandai daripada apa yang ...nama you siapa ?
8. Repitasi
 • Unsur perulangan kata atau frasa dalam satu kalimat .
 • Contoh :
 • Nesan : cakaplah ! Cakap pasal pembangunan , pasal peningkatan ...ini orangnya yang serba tahu tentang kemajuan dan pembangunan . Kemajuan dan pembangunan ialah duit , duit dan duit ! Tak ada duit , jangan cerita panjang . Cakap pasal meningkatkan ekonomi ni dah basi sebenarnya ! Cakap di mulut atau kertas memang sedaplah !Tapi cakap saja...habuk pun tadak ! kami yang tolong tambah rezeki untuk dia orang !
9. Eksklamasi :
 • Gaya bahasa yang menggunakan kata seru untuk tujuan penegasan maksud yang digunakan oleh seseorang pengarang .
 • Contoh :
 • Gulam Russel : takkan saya nak buat kerja macam tu lagi ! Saya hormat Pak Haji sekarang ni ! Pak Aji macam datuk saya !
NILAI
1. Nilai persahabatan ,
 • Gulam Russel , Joshua Ong dan Tulus berjaya memaparkan nilai persahabatan yang baik walaupun dari pelbagai bangsa . Mereka ini berganding tenaga dan buah fikiran untuk memajukan Kampung Baru . Nilai persahabatan yang ditonjolkan ini menjadi suasana kehidupan manusia .
2. Nilai Keagamaan ,
 • Unsur-unsur keagamaan jelas terpancar pada watak Gulam Russel yang mempertahankan hujahnya dengan menyatakan bahawa agam Islam bukan hanya untuk orang Melayu sahaja tetapi untuk semua bangsa di dunia . Nilai keagamaan yang tinggi mampun menjadikan seseorang itu sentiasa berwaspada dan berfikiran panjang sebelum bertindak .
3. Nilai budaya dan adat resam ,
 • Drama Muzikal Kampung Baru jelas membawa nilai-nilai kebudayaan yang begitu berbeza . Dimana terdapatnya bangsa yang mempunyai berbezaan budaya tetapi semangat jati diri rakyat Malaysia tetap utuh dalam diri mereka .
Pengajaran
1. Kita hendaklah ikhlas dalam melakukan sesuatu perkara ,
 • Contohnya Gulam Russel dan rakan-rakanya ikhlas untuk membangunkan Kampung Baru tanpa mengharapkan keuntungan semat-mata , sebaliknya ingin membantu penduduk Kampung Baru .
2. Kita hendaklah gigi berusaha untuk mendapatkan sesuatu matlmat dengan cara yang betul ,
 • Contohnya Gulam Russel gigih berusaha dengan membuat kajian untuk meyakinkan penduduk Kampung Baru menyokong projek pembangunan yang ingin dilakukan .
3. Kita hendaklah menghormati orang yang lebih tua ,
 • Contonhya Joshua Ong telah memberi hadiah kepada Haji Pahlawan tetapi tidak diterima . Joshua Ong menghormati pendirian Haji Pahlawan dan mengalah .

DRAMA MUZIKAL KAMPUNG BARU

LATAR
Latar Tempat
Latar tempat ialah tempat berlakunya sesuatu peristiwa . Antara latar tempat dalam drama Muzikal Kampung Baru ialah :

1. Kampung Baru :
 • Rosemera telah menunjukkan keadaan Kampungb Baru yang mundur dan tidak membangun walaupun berada ditengah-tengah bandar raya Kuala Lumpur .
2. Luar kediaman Raja Molek :
 • Jalad dan Nesan menyanyi dalam rentak boria .
3. Warung Yam Maryam :
 • Temoat dimana Mak Renong memarahi Jalad dan diperhatikan oleh Yam Maryam , Pak Gito dan Sulastri .
4. Rumah Raja Molek :
 • Jalad telah membawa Tulus , Joshua Ong , Ratnasari , dan Rosemera yang akan membincangkan mengenai rancangan terhadap Kampungb Baru .
5. Halaman rumah Gulam Russel :
 • Tempat yang dijadikan Ibu pejabat Perbadanan Kampung Baru yang yang telah didatangi Haji Pahlawan disambut oleh Gulam Russel , Ratnasari , Tulus , Joshua Ong dan Nathan .
6. Ruang tamu rumah warisan Gulam Russel :
 • Gulam Russel dan kawn-kawannya membuat lagi satu persembahan multimedia , lengkap dengan lakaran dan gambar-gambar yang terpancar pada skrin pentas .
Latar Masa
Latar masa ialah merujuk kepada saat , ketika waktu , zaman musim atau era bila sesuatu itu berlaku .
 • Berlaku pada tahun 2007 .
Latar Masyarakat

1. Masyarakat yang berpendidikan ,
 • Golongan berpendidikan ini terdiri daripada watak Gulam Russel , Ratnasari , Tulus , Joshua Ong , dan Nathan
2. Masyarakat yang mementingkan diri sendiri ,
 • Terdapat segelintir masyarakat penduduk Kampung Baru yang berdarah campuran contohnya Gulam Russel mempunyai darah campuran Pakistan dan Inggeris .
3. Masyarakat yang memahami adat resam dan budaya orang lain ,
 • Contohnya Joshua Ong amat memahami dan berpengetahuan mengenai adat resam orang Melayu walaupun berketurunan Cina . Namun begitu adat resam orang Melayu sebati dalam hidupnya .
GAYA BAHASA
1. Simile
 • Perbandingan atau persamaan dengan menggunakan kata : ''seperti '',''laksana'',''bagai'',''umpama'',''macam''.
 • Contohnya :
 • Jalad: bukan nak cakap besarlah ! Semua tu kami yang tolong . Kedai nasi lemak world class Kak Yan ni pun tak akan hidup kalau kami tak bekalkan pekerja-pekerja luar macam Pak Cik Gito dan Sulastri !
2. Personifikasi
 • Contohnya :
 • Kamera tak pernah berbohong
3. Hiperbola
 • Contohnya :
 • Mak Renong : Nak sihat , nak senag saja . Makan minum jangan berlebihan , jangan makan makanan sejuk walaupun dipanaskan semula , makan banyak buah dan ulam , minum air suam , bukan air setan , tubuh badan mesti sihat .
4. Inversi
 • Pemalikan kata-kata atau frasa yang berbeza daripada susunan lazim
 • Contohnya :
 • Nesan : baik-baik cakap Pak Aji , dan jangan menghina nama saya !
5. Sarkasme
 • gaya bahasa sindiran yang terlalu kuat menyakitkan hati pendengar atau yang kena sindir kerana adnya unsur cemuhan dan celaan .
 • Contohnya :
 • Haji Pahlawan : Nesan ! Namanya Nesan ! Macam tak percayakan ? Nesan biasanya kaku dan tegak di tanah kubur ! Tapi Nesan ini melalak dan bergerak di serata Kampung Baru mencari mangsa ! .
6. Sinkof
 • Contohnya :
 • Gulam Russel : saya bukan nak serahkan kampung ni pada orang lain ! Saya cuma nak majukan kampung ni . Tetapi sebelum tu , saya ada satu pengumuman : nama Kampung Baru akan bertukar menjadi Kampung Buruk ! Sebabnya dah tak ada yang baru di sini , semuanya buruk , lapuk , busuk , berhabuk , berkarat , berkulat , berkulat berulat !
7. Diksi
 • Kata-kata yang tepat digunakan pada tempat atau situasi yang sesuai . Pemilihan diksi yang tepat akan dapat memberi makna yang tepat dan berkesan untuk menyampaikan mesej pengarang dalam karyanya . Istilah-istilah bahasa inggeris banyak digunakan dalam drama ini .
 • Contonhnya :
 • Ratnasari : excuse me ! Suami saya Gulam Russel dan kawan baiknya sejak kecil ni , Tudis namanya ialah anak kelahiran Kampung Bru ! Saya tahu mereka berdua ni lebih pandai daripada apa yang ...nama you siapa ?
8. Repitasi
 • Unsur perulangan kata atau frasa dalam satu kalimat .
 • Contoh :
 • Nesan : cakaplah ! Cakap pasal pembangunan , pasal peningkatan ...ini orangnya yang serba tahu tentang kemajuan dan pembangunan . Kemajuan dan pembangunan ialah duit , duit dan duit ! Tak ada duit , jangan cerita panjang . Cakap pasal meningkatkan ekonomi ni dah basi sebenarnya ! Cakap di mulut atau kertas memang sedaplah !Tapi cakap saja...habuk pun tadak ! kami yang tolong tambah rezeki untuk dia orang !
9. Eksklamasi :
 • Gaya bahasa yang menggunakan kata seru untuk tujuan penegasan maksud yang digunakan oleh seseorang pengarang .
 • Contoh :
 • Gulam Russel : takkan saya nak buat kerja macam tu lagi ! Saya hormat Pak Haji sekarang ni ! Pak Aji macam datuk saya !
NILAI
1. Nilai persahabatan ,
 • Gulam Russel , Joshua Ong dan Tulus berjaya memaparkan nilai persahabatan yang baik walaupun dari pelbagai bangsa . Mereka ini berganding tenaga dan buah fikiran untuk memajukan Kampung Baru . Nilai persahabatan yang ditonjolkan ini menjadi suasana kehidupan manusia .
2. Nilai Keagamaan ,
 • Unsur-unsur keagamaan jelas terpancar pada watak Gulam Russel yang mempertahankan hujahnya dengan menyatakan bahawa agam Islam bukan hanya untuk orang Melayu sahaja tetapi untuk semua bangsa di dunia . Nilai keagamaan yang tinggi mampun menjadikan seseorang itu sentiasa berwaspada dan berfikiran panjang sebelum bertindak .
3. Nilai budaya dan adat resam ,
 • Drama Muzikal Kampung Baru jelas membawa nilai-nilai kebudayaan yang begitu berbeza . Dimana terdapatnya bangsa yang mempunyai berbezaan budaya tetapi semangat jati diri rakyat Malaysia tetap utuh dalam diri mereka .
Pengajaran
1. Kita hendaklah ikhlas dalam melakukan sesuatu perkara ,
 • Contohnya Gulam Russel dan rakan-rakanya ikhlas untuk membangunkan Kampung Baru tanpa mengharapkan keuntungan semat-mata , sebaliknya ingin membantu penduduk Kampung Baru .
2. Kita hendaklah gigi berusaha untuk mendapatkan sesuatu matlmat dengan cara yang betul ,
 • Contohnya Gulam Russel gigih berusaha dengan membuat kajian untuk meyakinkan penduduk Kampung Baru menyokong projek pembangunan yang ingin dilakukan .
3. Kita hendaklah menghormati orang yang lebih tua ,
 • Contonhya Joshua Ong telah memberi hadiah kepada Haji Pahlawan tetapi tidak diterima . Joshua Ong menghormati pendirian Haji Pahlawan dan mengalah .

DRAMA MUZIKAL KAMPUNG BARU

PLOT

Permulaan

Klip video berkaitan pemandangan yang menjijikkan di sekitar Kampung Baru yang diambil oleh Rosemera telah berjaya menarik perhatian penduduk Kampung Baru.Nesan dan Jalad menyatakan reaksi yang kurang senang dengan paparan tersebut. Gulam Russel dan isterinya Ratnasari cuba memeprtahankan tindakan Rosemera dan ketegangan ini kemudiannya ditenangkan oleh Cik Pa.

Perkembangan

Cadangan Gulam Russel untuk memajukan Kampung Baru telah mendapat tentangan daripada Haji Palawan,seorang warga emas yang merupakan anak jati kelahiran Kampung Baru.Haji Palawan mahu mengekalkan cara hidup yang konvensional di Kampung Baru dan tidak mahu menerima sebarang pembaharuan. Malah, Haji Palawan juga memeprsoalkan keturunan Gulam Russel sebagai bangsa Melayu yang mahu membangunkan Kampung Baru.

Puncak / klimaks

Atas hasutan Nesan dan Jalad, Ratnasari dan rosemera gagal mendapatkan persetujuan Raja Molek untuk membantu mereka membiayai pembangunan yang akan dijalankan di Kampung Baru, sebaliknya Raja Molek meminta mereka untuk menabalkannya sebagai seorang raja di Malaysia kerana Raja Molek mengakui bahawa asal usul keturunannya berdarah raja.

Penurunan

Kehadiran Haji Palawan dalam keadaan yang marah dan tidak berpuas hati terhadap pemimpin negara seperti Dato' Onn dan Tunku Abdul Rahman yang selama ini mengabaikan tanggungjawab untuk memajukan Kampung Baru ke rumah Gulam Russel telah memberikan peluang kepasa Ratnasari untuk menceritakan semula sejarah pembinaan negara. Gulam Russel pula mengambil peluang tersebut untuk menerangkan rancangan memajukan Kampung Baru itu yang akan dibiayai oleh pemodal tempatan.

Peleraian

Pembentangan pelan perancangan memajukan Kampung Baru secara multimedia telah berjaya menarik minat penduduk Kampung Baru untuk menerima cadangan Gulam Russel dan kumpulannya. Raja Molek meminta Gulam Russel menceritakan bagaimana idea perancangan Kampung Baru itu diperoleh dan akhirnya mereka sebulat suara bersetuju untuk menerima cadangan tersebut.

Monday, February 13, 2012

DRAMA MUZIKAL KAMPUNG BARU

WATAK DAN PERWATAKAN

Watak Utama Gulam Russel

Gulam Russel merupakan watak utama dalam drama ini. Dia seorang graduan pengurusan perniagaan dan undang-undang dari sebuah universiti di United Kingdom. Dia seorang lelaki kacukan pelbagai keturunan. Neneknya Melayu manakala datuknya Pakistan dan ibunya berkahwin dengan lelaki Inggeris.Dia berkahwin dengan Ratnasari yang berketurunan campuran Cina dan India. Dia juga mempunyai seorang adik perempuan yang bekerja sebagai penerbit di sebuah stesen televisyen. Seorang yang sangat prihatin terhadap masa depan penduduk Kampung Baru dan sanggup bersusah payah menyediakan pelan perancangan untuk memajukan Kampung Baru.

Haji Palawan

Seorang warga emas yang telah berusia 69 tahun. Seorang lelaki yang sangat sentimental . Seorang warga tua yang sangat tegas pendiriannya dan amat sukar untuk dibawa berunding. seorang yang suka berdendam dan juga seorang yang pemarah. Seorang yang tidak mudah untuk dipengaruhi dan bersikap berhati-hati mendengar nasihat dan menerima sebarang perubahan.

Watak Sampingan

Ratnasari

Wanita berketurunan Cina dan India .Isteri kepada Gulam Russel.Seorang yang berkelulusan daripada Jabatan Sejarah Universiti Malaya dan melanjutkan pengajian pada peringkat sarjana di School of African And Oriental Studies (SOS), Universiti London. Seorang yang pakar dalam sejarah Tanah Melayu sebelum merdeka dan sejarah Asia Tenggara. Seorang wanita yang berani berhadapan dengan ancaman penduduk Kampung Baru dalam usaha untuk memajukan Kampung Baru.

Rosemera

Adik kepada Gulam Russel yang berkawan rapat dengan Nathan. Pakar multimedia yang bekerja sebagai penerbit berita dan hal ehwal semasa di sebuah stesen televisyen. Seorang wanita yang tidak gentar pada ugutan penduduk kampung untuk menghalangnya memaparkan gambaran sebenar kehidupan penduduk Kampung Baru.

Tulus

Kawan sekolah Gulam Russel sejak kecil. Seorang anak jati kelahiran Kampung Baru. Seorang pemuda yang mempunyai kelulusan Sarjana Muda pelancongan dari New Zealand. Bijak berdiplomasi dengan penduduk Kampung Baru supaya menerima cadangan Gulam Russel dan kumpulannya untuk memajukan Kampung Baru. Seorang sahabat yang setia dan sanggup berjuang bersama Gulam Russel demi membawa perubahan yang positif terhadap kehidupan penduduk Kampung Baru.

Joshua Ong

Sahabat kepada Gulam Russel dan ratnasari. Seorang arkitek yang meminati seni bina dan rekaan bangunan warisan Melayu. Seorang lelaki Cina peranakan Baba dan Nyonya Melaka yang fasih bertutur bahasa Melayu dan memahami budaya Melayu.

Nathan

Abang Ratnasari yang mempunyai kelulusan kejuruteraan awam dari sebuah universiti tempatan.Seorang yang sanggup berjuang bersama-sama Gulam Russel untuk menjadikan impian melihat Kampung Baru sebagai pusat pelancongan yang terkemuka terlaksana.

Cik Pa

Seorang lelaki yang sudah berusia tetapi masih bujang. Dipengaruhi dengan gaya 60-an. Membawa skuter Vespa lama warisan daripada arwah bapanya. Menjadikan rumahnya sebagai pusat dan ibu pejabat sekumpulan pemilik skuter lama. Nama Cik Pa merupakan singkatan bagi gelaran Mat Vespa dalam kalangan penduduk kampung. seorang yang baik hati,mudah emsra dan sangat mengambil berat tentang kebajikan anak-anak muda dis ekitarnya. Seorang yang suka mendengar orang bercerita dan berhujah dan akan terus menyokong apa-apa sahaja perkara baru yang belum pernah didengarnya.

Mak Renong

Seorang janda yang berusia lewat 60-an.Seorang wanita yang berusia tetapi berilmu pengetahuan. Mak Renong mempunyai kemahiran membaca dan mengira serta mempunyai buah fikiran yang bernas. Seorang yang penyayang dan baik hati. Mak Renong amat disayangi oleh anak, menantu dan cucunya. seorang yang mempunyai pemikiran yang terbuka dan bersedia menerima pendapat orang lain.

Sulastri

Pekerja Indonesia yang berkerja di warung nasi lemak Yam Marman. Seorang gadis yang gemar menyanyi dan menari. seorang gadis yang hanya menjadi pemerhati pada perbincangan pelan memajukan Kampung Baru yang berlaku di sekitarnya.

Pak Gito

Seorang lelaki yang berasal dari Indonesia tetapi dibesarkan di Kampung Baru. Pekerja warung milik Yam Marman. Seorang pemerhati yang peka.Seorang yang pendiam dan hanya bersuara apabila perlu sahaja. Seorang penduduk Kampung Baru yang menyokong cadangan Gulam Russel dan kumpulannya yang ingin membawa perubahan terhadap kehidupan penduduk Kampung Baru.

Nesan dan Jalad

Dua orang pemuda yang sentiasa ligat dan mengambil kesempatan atas apa-apa sahaja peluang yang boleh menghasilkan keuntungan. Kedua-duanya sanggup menghasut Raja Molek agar tidak menerima usul Gulam Russel dan kumpulannya yang ingin memajukan Kampung Baru.

Raja Molek

Penduduk asal Kampung Baru. Seorang warga emas yang berusia 60-an. seorang yang kaya dan ternama,namun kurang pintar dalam banyak perkara. Seorang yang berbangga dengan darjat dan keturunannya.